Exercicios como os rtaballados na clase para repasar e mellorar